Konkurs nr 7/2018/G

Termin składania wniosków: od 17 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 31 lipca 2018 r.

 

Konkurs nr 2/2018/OW

Termin składania formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: 29.06.2018r. – 29.07.2018r.
Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 29 czerwca 2018 r.

 

Konkurs nr 1/2018/OW

Termin składania formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji: 29.06.2018r. – 29.07.2018r.
Zakres tematyczny operacji: 
- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
- Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 29 czerwca 2018 r.

 

Konkurs nr 6/2018

Termin składania wniosków:od 23 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 29 czerwca 2018 r.

 

Konkurs nr 5/2018

Termin składania wniosków:od 23 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.
Zakres tematyczny operacji: 
- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
- Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 29 czerwca 2018 r.

 

Konkurs nr 4/2018

Termin składania wniosków:od 18 czerwca 2018 r. do 02 lipca 2018 r.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: rozwijanie działalności gospodarczej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 30 maja 2018r.

 

Konkurs nr 3/2018

Termin składania wniosków:od 18 czerwca 2018 r. do 02 lipca 2018 r.
Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 30 maja 2018r.

 

Konkurs nr 2/2018

Termin składania wniosków:od 18 czerwca 2018 r. do 02 lipca 2018 r.
Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 30 maja 2018r.

 

Konkurs nr 6/2018/G

Termin składania wniosków: od 04 czerwca 2018 r. do 19 czerwca 2018 r.
Zakres tematyczny operacji:Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 18 maja 2018 r.

 

Konkurs nr 5/2018/G

Termin składania wniosków: od 04 czerwca 2018 r. do 19 czerwca 2018 r.
Zakres tematyczny operacji:Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 18 maja 2018 r.

 

Konkurs nr 1/2018

Termin składania wniosków: od 21 maja 2018r. do 07 czerwca 2018r.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: podejmowanie działalności gospodarczej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 04 maja 2018r.

 

Konkurs nr 4/2018/G

Termin składania wniosków: od 09 kwietnia 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r.
Zakres tematyczny operacji:Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 23 marca 2018 r.

 

Konkurs nr 3/2018/G

Termin składania wniosków: od 09 kwietnia 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r.
Zakres tematyczny operacji:
- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
- Zachowanie dziedzictwa lokalnego. .
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 23 marca 2018 r.

 

Konkurs nr 2/2018/G

Termin składania wniosków: od 09 kwietnia 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r.
Zakres tematyczny operacji:Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 23 marca 2018 r.

 

Konkurs nr 1/2018/G

Termin składania wniosków: od 09 kwietnia 2018 r. do 26 kwietnia 2018 r.
Zakres tematyczny operacji:Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 23 marca 2018 r.