Szanowni Państwo,

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jakim jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM z siedzibą w Szczecinku (78-400), ul. Warcisława IV 16, w celu wykonywania zadań wynikających ze Statutu Stowarzyszenia oraz związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., dokonywania oceny i wyboru operacji do dofinansowania oraz jej realizacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. Dane zostają udostępnione Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego, co wynika z procedury obsługi naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”.

Macie Państwo prawo żądania od administratora jakim jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, tel/fax: 94-37-292-63, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Stowarzyszenie będzie Państwa informować o szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach nie podania danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217).

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z uprawnień tych może Pani/Pan skorzystać, gdy:

· w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/Pan, że Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

· w odniesieniu do żądania usunięcia danych: jeśli Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

· w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że Pani/Pana dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte; Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pana sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

· w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ponadto ma Pani/Pan prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzane są i w jakim zakresie Pani/Pana dane osobowe oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do nich.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy innym jednostkom w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM