Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) to dokument opracowany na podstawie analizy potrzeb polskiego rolnictwa, wykorzystujący możliwości, jakie oferuje zreformowana Wspólna Polityka Rolna (WPR). Takie podejście daje szansę, także w kolejnych latach na skuteczne, trwałe wzmacnianie konkurencyjności i rozwój polskiego rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem aspektów przejścia do zielonej i cyfrowej gospodarki.

W ramach programu PS WPR Stowarzyszenie Lokalna Grupa POJEZIERZE RAZEM realizuje interwencję I 13.1. - LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), która włącza mieszkańców obszarów wiejskich w proces oddolnego podejmowania decyzji i działań mających na celu poprawę jakości ich życia.