Termin składania wniosków: od 24 kwietnia 2023 r. do 10 maja 2023 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: podejmowanie działalności gospodarczej.)

 
Nazwa pliku Rozmiar
Akty prawne
00. Ogloszenie konkurs 2-2023.doc 230 KB
01. Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2_P_5z_Premia.xlsx 196 KB
01. Wniosek_o_przyznanie_pomocy_19_2_P_5_z.pdf 733 KB
02.1 Informacja_dla_nabywcy_nastepcy_19_2_P_5z.pdf 200 KB
02. Instrukcja_do_Wniosku_o_przyznanie_pomocy_192_P_5_z (1).pdf 509 KB
03.1 Tabele_finansowe_Biznesplan_19_2_P_5z (1).xlsx 27.5 KB
03.2 Informacja_pomocnicza_Biznesplan_19_2_P_5z (2).pdf 703 KB
03. Biznesplan_19_2_P_5_z.docx 129 KB
03. Biznesplan_192_P_5_z.pdf 476 KB
04. wzor umowy_192_P_6z.pdf 439 KB
04. zal_nr_1_BP_P_umowa_6z.pdf 503 KB
04. zal_nr_2_WykazDzialek_192_P_umowa_6z.pdf 113 KB
04. zal_nr_3_IMRB_IPRO_192_P_umowa_6z.pdf 198 KB
04. zal_nr_4_Oswiadcz_o_wyraz_zgody_umowa_6z.pdf 223 KB
04. zal_nr_5_Oswiadczenie_malz_rozdziel_umowa_6z.pdf 218 KB
04. zal_nr_6_RODO_umowa_6z.pdf 176 KB
05. Instrukcja do Wniosku o Platnosc_19_2_P_5z.pdf 677 KB
05. Wniosek o Platnosc_19_2_P_5z.pdf 347 KB
05. Wniosek o Platnosc_19_2_P_5z.xlsx 124 KB
05. Zalacznik_nr_2_Wykaz_faktur_lub_dokumentow_o_rownowaznej_wartosci_dowodowej_5z.xlsx 44.3 KB
06. Informacja_pomocnicza_do_Sprawozdania_z_Biznesplanu.pdf 410 KB
06. Sprawozdanie_z__real_Biznesplanu _5z.xlsx 29.0 KB
07. Informacja monitorujaca z realizacji Biznesplanu.xlsx 123 KB
07. Informacja pomocnicza do IMzRB.pdf 731 KB
07. Karta oceny operacji wedlug lokalnych kryteriow wyboru.doc 309 KB
08. Karta opisu operacji.doc 335 KB
9.1 Karta zgodnosci z PROW Zalacznik nr 2 do Wytycznych 11_2_2022.xls 85.0 KB
09. Karta zgodnosci operacji z LSR.doc 292 KB
10. Wzor protestu.doc 290 KB
11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xlsx 79.0 KB
12. IDENTYFIKATORY GMIN.doc 26.5 KB
13. Ogloszenie o naborze - warunki wyboru operacji.doc 287 KB
14. Formularz oswiadczen i zgod w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych (2).docx 42.4 KB
15. Podanie o wycofanie wniosku.doc 36.5 KB
16. Ewidencja wplywu wnioskow.pdf 1.86 MB
17. Lista operacji zgodnych z LSR.pdf 1.92 MB
18. Lista rankingowa.pdf 2.57 MB
19. Protokol.pdf 27.5 MB