Termin składania wniosków: 28.02.2022r. - 17.03.2022r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: rozwijanie działalności gospodarczej.

 
Nazwa pliku Rozmiar
Akty prawne
00. Ogloszenie rozwijanie Konkurs 3-2022.doc 314 KB
1.1 WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.pdf 696 KB
1.1 WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.xlsx 334 KB
01. Formularz_wniosku_o_przyznanie_pomocy_4z.xlsx 332 KB
01. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP_19_2_I_4z.pdf 1.12 MB
02. Instrukcja wypelniania WoPP IW_WoPP_19_2_IW_4z.pdf 1.20 MB
3.1 Biznesplan - tabele finansowe BP_19_2_IW_P_4z_TabFinans.xlsx 28.5 KB
3.2 Informacje pomocnicze IP_19_2_I_4z.pdf 687 KB
03. Biznesplan BP_19_2_I_4z.docx 108 KB
04. Oswiadczenie o wielkosci przedsiebiorstwa Osw_MSP.pdf 640 KB
04. Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.xls 120 KB
05. Instrukcja_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf 1.21 MB
06. Umowa o przyznaniu pomocy Umowa_19_2_IW_8z_2021.05.21.pdf 997 KB
06. Umowa_19_2_IW_8z_Zal_1.pdf 209 KB
06. Umowa_19_2_IW_8z_Zal_2.pdf 180 KB
06. Umowa_19_2_IW_8z_Zal_3.pdf 469 KB
06. Umowa_19_2_IW_8z_Zal_3a.pdf 592 KB
06. Umowa_19_2_IW_8z_Zal_5_IMBP_IPRO.pdf 353 KB
06. Umowa_19_2_IW_8z_Zal_7_OswMalz.pdf 552 KB
06. Umowa_19_2_IW_8z_Zal_8_OswWspolwl.pdf 552 KB
06. Umowa_19_2_IW_8z_Zal_9_DeklMalzOswZgody.pdf 554 KB
06. Umowa_19_2_IW_8z_Zal_10_RODO_20210521.pdf 471 KB
07.1 WoPP_19_2_I_3z_ark_wspolwn.xlsx 150 KB
07.1 WoP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.pdf 380 KB
07.2 sprawozdanie z realizacji biznesplanu WoP_19_2_I_P_Zal_3_SRBP_20190605.xlsx 26.4 KB
07. Wniosek o platnosc WoP_19_2_I_4z_20190605 (1).pdf 491 KB
07. Wniosek o platnosc WoP_19_2_I_4z_20190723 (1).xlsx 131 KB
08. Instrukcja wypelniania IW_WoP_19_2_I_4z_20190605 (1).pdf 1.42 MB
09. Karta oceny operacji wedlug lokalnych kryteriow wyboru.doc 314 KB
10. Karta opisu operacji.doc 336 KB
11.1 Karta zgodnosci z PROW Zalacznik nr 2 do Wytycznych 7_1_2020.xls 82.5 KB
11. Karta zgodnosci operacji z LSR.doc 292 KB
12. Wzor protestu.doc 290 KB
13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xlsx 79.0 KB
14. IDENTYFIKATORY GMIN.doc 26.5 KB
15. Ogloszenie o naborze - warunki wyboru operacji.doc 287 KB
16. Formularz oswiadczen i zgod w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych.docx 42.4 KB
17. Podanie o wycofanie wniosku.doc 36.0 KB
18. Ewidencja wplywu wnioskow.pdf 1.83 MB
19. Lista operacji zgodnych z LSR.pdf 1.76 MB
20. Lista rankingowa.pdf 2.49 MB
21. Protokol.pdf 36.2 MB
22. Korekta protokolu.pdf 4.14 MB