Termin składania wniosków: od 24 kwietnia 2023 r. do 10 maja 2023 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: rozwijanie działalności gospodarczej.)

 
Nazwa pliku Rozmiar
Akty prawne
00. Ogloszenie Konkurs 3-2023.doc 318 KB
01. Wniosek_o_przyznanie_pomocy_19_2_I_5z.pdf 1 020 KB
01. Wniosek_o_przyznanie_pomocy_19_2_I_5_z.xlsx 349 KB
02. Dodatkowe_arkusze_dla_podmiotow_wspolwnioskujacych_19_2_I_5_z.pdf 696 KB
02. Dodatkowe_arkusze_dla_podmiotow_wspolwnioskujacych_19_2_I_5_z.xlsx 188 KB
03. Instrukcja_do_wniosku_o_przyznanie_pomocy_I_19_2_5z (2).pdf 793 KB
04. Biznesplan_19_2_I_5z (1).docx 133 KB
04. Biznesplan_19_2_I_5z.pdf 501 KB
04. BP_19_2_I_5z_TabFinans.xlsx 28.2 KB
04. Informacja_pomocnicza_Biznesplan_I_19_2_5z (1).pdf 715 KB
06. Oswiadczenie o wielkosci przedsiebiorstwa.pdf 640 KB
06. Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.xls 128 KB
06. Umowa_192_inne_wl_wer_9z.pdf 586 KB
06. zal_nr_1_ZRF_192_inne_wl_umowa_9z.pdf 128 KB
06. zal_nr_2_wykdzialek_umowa_9z.pdf 86.2 KB
06. zal_nr_3a_kary_umowa_9z.pdf 315 KB
06. zal_nr_3_kary_umowa_9z.pdf 246 KB
06. zal_nr_5_IMRB_IPRO_192_I_W_9z.pdf 198 KB
06. zal_nr_5_IMRB_IPRO_192_I_W_umowa_9z.xlsx 120 KB
06. zal_nr_6_Oswiadcz_o_wyraz_zgody_umowa_9z.pdf 222 KB
06. zal_nr_7_Oswiadczenie_malz_rozdziel_umowa_9z.pdf 217 KB
06. zal_nr_8_Oswiadczenie_wspolwl_umowa_9z (1).pdf 217 KB
06. zal_nr_9_Deklaracja_malzo_wspolwl_wyraz_zgody_umowa_9z.pdf 218 KB
06. zal_nr_10_RODO_umowa_9z.pdf 175 KB
06. Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf 1.27 MB
7.1 WoP_19_2_IW_5z_ark_wspolwn_edytow.pdf 199 KB
7.1 WoP_19_2_IW_5z_ark_wspolwn_edytow.xlsx 73.5 KB
07. Instrukcja do 1_IWoP_19_2_I_W_5z.pdf 985 KB
07. Sprawozdanie _z_realizacji_BiznesplanuI_W_5z.xlsx 28.6 KB
07. Sprawozdanie _z_realizacji_Biznesplanu_W_5z.pdf 150 KB
07. Wniosek o Platnosc_19_2_IW_5z.pdf 479 KB
07. Wniosek o Platnosc_19_2_IW_5z.xlsx 163 KB
8.1 Informacja pomocnicza do IMzB.pdf 536 KB
08. Informacja Monitorujaca z Biznesplanu.xlsx 123 KB
09. Karta oceny operacji wedlug lokalnych kryteriow wyboru.doc 314 KB
10. Karta opisu operacji.doc 336 KB
11.1 Zalacznik nr 2 do Wytycznych 11_2_2022.xls 85.0 KB
11. Karta zgodnosci operacji z LSR.doc 292 KB
12. Wzor protestu.doc 290 KB
13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xlsx 79.0 KB
14. IDENTYFIKATORY GMIN.doc 26.5 KB
15. Ogloszenie o naborze - warunki wyboru operacji.doc 287 KB
16. Formularz oswiadczen i zgod w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych.docx 42.4 KB
17. Podanie o wycofanie wniosku.doc 36.5 KB
18. Ewidencja wplywu wnioskow.pdf 1.48 MB
19. Lista operacji zgodnych z LSR.pdf 1.34 MB
20. Lista rankingowa.pdf 2.27 MB
21. Protokol.pdf 27.5 MB