Termin składania wniosków: 14.10.2020r. – 28.10.2020r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: podejmowanie działalności gospodarczej.

 
Nazwa pliku Rozmiar
00. Ogloszenie LGD PR konkurs 2-2020 PDG.doc 227 KB
01. Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2_P_3z.pdf 834 KB
01. Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2_P_3z_20190301.xlsx 154 KB
02. Instrukcja wypelniania WoPP_19_2_P_3z.pdf 817 KB
03. Biznesplan_19_2_P_3z.docx 101 KB
03. Biznesplan_19_2_P_3z.pdf 856 KB
03. BP_19_2_P_3z_Tabele Finansowe_3z.xlsx 29.7 KB
04. Instrukcja wypelniania BP_19_2_P_3z_20171011.pdf 1.03 MB
05. Umowa_19_2_P_4z.pdf 735 KB
06. Umowa_19_2_P_4z_Zal_2_Wykaz dzialek.pdf 179 KB
07. Wniosek o Platnosc WoP_19_2_P_4z.pdf 474 KB
07. Wniosek o Platnosc WoP_19_2_P_4z.xlsx 117 KB
08. Instrukcja wypelniania WoP_19_2_P_4z.pdf 1.21 MB
09. Karta oceny operacji wedlug lokalnych kryteriow wyboru - dok.doc 446 KB
09. Wykaz faktur WoP_19_2_P_4z_Zal_2_WF.xlsx 41.8 KB
10. Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu.xlsx 26.5 KB
11. Instrukcja wypelniania SRBPIP.pdf 410 KB
12. Karta opisu operacji.doc 335 KB
13. Karta zgodnosci operacji z LSR.doc 291 KB
14. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xlsx 79.0 KB
14. Karta zgodnosci z PROW.xls 94.0 KB
15. Wzor protestu.doc 288 KB
16. IDENTYFIKATORY GMIN.doc 22.0 KB
17. Ogloszenie o naborze - warunki wyboru operacji.doc 283 KB
18. Formularz oswiadczen i zgod w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych.docx 42.4 KB
19. Ewidencja wplywu wnioskow.pdf 291 KB
20 Lista operacji zgodnych z LSR.pdf 1.19 MB
21 Lista rankingowa.pdf 1.50 MB
22 Protokol.pdf 10.8 MB
23. korekta protokolu z dnia 23 grudnia 2020 nabory 1 i 2 2020.pdf 14.9 MB