Termin składania wniosków: 14.10.2020r. – 28.10.2020r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: rozwijanie działalności gospodarczej.

 
Nazwa pliku Rozmiar
00. Ogloszenie LGD PR Konkurs 1-2020.doc 313 KB
01. Wniosek o Przyznanie Pomocy WoPP_19_2_I_3z.pdf 1.18 MB
01. Wniosek o Przyznanie Pomocy WoPP_19_2_I_3z.xlsx 280 KB
01. WoPP Dodatkowe arkusze dla podmiotow wspolwnioskujacych do wielokrotnego wypelniania_19_2_I_3z.pdf 805 KB
02. Instrukcja wypelniania IW_WoPP_19_2_I_3z.pdf 1.34 MB
03. Biznesplan BP_19_2_I_3z.docx 105 KB
03. Biznesplan BP_19_2_I_3z.pdf 855 KB
04. Tabele finansowe BP_19_2_I_3z.xlsx 27.9 KB
05. Informacje pomocnicze IP_BP_19_2_I_3z_20171016.pdf 1.03 MB
06. Umowa_19_2_I_7z.pdf 866 KB
07. Umowa_19_2_I_7z_Zal_1_20180611.pdf 209 KB
08. Umowa_19_2_I_7z_Zal_2_20180611.pdf 180 KB
09. 1 Zalacznik_2_Wykaz faktur.xlsx 41.8 KB
10. Sprawozdanie z Realizacji Binzesplanu.xlsx 26.5 KB
11. Informacje pomocnicze SRBP.pdf 410 KB
13. Wniosek o platnosc WoP_19_2_I_4z.pdf 491 KB
13. Wniosek o Platnosc WoP_19_2_I_4z.xlsx 131 KB
14. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (1).xlsx 79.0 KB
14. Instrukcja wypelniania WoP_19_2_I_4z.pdf 1.42 MB
15. Oswiadczenie o Wielkosci Przedsiebiorstwa.pdf 472 KB
15. Oswiadczenie o Wielkosci Przedsiebiorstwa.xlsx 53.4 KB
15. ZW_OswWielkPrzedsieb_19_2_I.pdf 1.21 MB
16. Karta oceny operacji wedlug lokalnych kryteriow wyboru - dok.doc 446 KB
17. Karta opisu operacji.doc 335 KB
18. Karta zgodnosci operacji z LSR.doc 291 KB
19 Karta zgodnosci z PROW.xls 94.0 KB
20. Wzor protestu.doc 288 KB
21. IDENTYFIKATORY GMIN (1).doc 22.0 KB
22. Formularz oswiadczen i zgod w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych.docx 42.4 KB
23. Ewidencja wplywu wnioskow.pdf 1.57 MB
24. Lista operacji zgodnych.pdf 1.27 MB
25. Lista rankingowa.pdf 1.53 MB
26. Protokol.pdf 10.8 MB
27. korekta protokolu z dnia 23 grudnia 2020 nabory 1 i 2 2020.pdf 14.9 MB
28. Korekta ewidencji wplywu wnioskow.pdf 521 KB