Szanowni Państwo,

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jakim jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM z siedzibą w Szczecinku (78-400), ul. Warcisława IV 16, w celu wykonywania zadań wynikających ze Statutu Stowarzyszenia oraz związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., dokonywania oceny i wyboru operacji do dofinansowania oraz jej realizacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. Dane zostają udostępnione Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego, co wynika z procedury obsługi naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”.

Macie Państwo prawo żądania od administratora jakim jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, tel/fax: 94-37-292-63, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Stowarzyszenie będzie Państwa informować o szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach nie podania danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217).

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z uprawnień tych może Pani/Pan skorzystać, gdy:

· w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/Pan, że Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

· w odniesieniu do żądania usunięcia danych: jeśli Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

· w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że Pani/Pana dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte; Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pana sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

· w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ponadto ma Pani/Pan prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzane są i w jakim zakresie Pani/Pana dane osobowe oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do nich.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy innym jednostkom w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM

 

 

 

Niezbędne logotypy Unii Europejskiej, PROW 2014-2020 oraz LEADER dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Logotypy programu „Działaj Lokalnie” znajdują się na stronie: http://dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy/materialy-do-pobrania/

Natomiast logotypy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zamieszczone są poniżej:

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

 

 

Klauzula informacyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM dla programu „Działaj Lokalnie”

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), przekazujemy Pani/Panu poniższą informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach świadczenia usług dostępu do generatora wniosków, a także o prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

1.   ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM z siedzibą w ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek (dalej: „Administrator”).

2.   CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

1) Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

a)     dane identyfikujące (imię (imiona), nazwisko),

b)    dane kontaktowe (telefon, adres e-mail),

c)     dane przekazywane we wniosku grantowym,

d)    wizerunek (zdjęcia, filmy).

    2) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji przez Administratora celów statutowych, w szczególności zaś w celu:

a)     współpracy Pani/Pana i Administratora w ramach programu „Działaj Lokalnie” – do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umów (umożliwienie złożenia wniosku, ocena formalna i merytoryczna wniosków), realizacji zawartych umów, w tym takich celów jak uzgodnienie sposobu realizacji umowy, spełnienia świadczeń wzajemnych, rozliczenia, oceny przedmiotu umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b)    wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratora w związku z prowadzeniem działalności, w szczególności na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach (w tym dotyczących sprawozdawczości merytorycznej i finansowej, informowania o zebraniach ciał statutowych Administratora, prowadzenia dokumentacji członkowskiej), księgowych, podatkowych, z zakresu realizacji zadań publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c)     jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę, w celach informowania o działaniach Administratora i jego partnerów oraz pozyskiwania partnerów i środków finansowych dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

d)    dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych w związku z złożonymi wnioskami lub realizowanymi grantami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e)     wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym: statystyki, komunikacji i raportowania wewnętrznego Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

f)     ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

g)    Administrator może przetwarzać Pani/Pana wizerunek w zakresie innym niż wynikający z monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jeżeli dobrowolnie zostaną przez Panią/Pana przekazane do Administratora (zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3.   ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

1) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy/współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

2) W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

a)     podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), tj. obsługa księgowo-kadrowa, usługi IT, obsługa prawna, partnerzy w realizacji celów statutowych Administratora, podmioty świadczące usługi z zakresu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji,

b)    oraz odrębnym administratorom, w szczególności Stowarzyszeniu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz fundatorowi programu „Działaj Lokalnie” (Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której obowiązki jako administratora w zakresie wynikającym z RODO realizuje Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa),

c)     podmiotom udzielającym finansowania na rzecz programu „Działaj Lokalnie”.

3) Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem danych przekazywanych fundatorowi programu „Działaj Lokalnie”, które mogą być przekazywane przez fundatora do USA.

 

4.   OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

1) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:

a)     dla dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, w ramach której i w związku z którą Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane, – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego;

b)    w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności statutowej (np. przepisami prawa o stowarzyszeniach, przepisami księgowymi i przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego i wolontariatu) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;

c)     w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;

d)    w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora dla wewnętrznych celów administracyjnych Administratora oraz ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora (nie dłużej jednak niż przez 10 lat) stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5.   PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 

1) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 

a)     prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO),

 

b)    prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),

 

c)     prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),

 

d)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).

 

e)     prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

 

f)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

 

g)    prawo wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO).

 

6.   SPOSÓB REALIZACJI PRAW

Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 5 w następujący sposób:

 

a)     adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

b)    adres korespondencyjny: ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek;

c)     telefon kontaktowy: 0-94-37-292-63.

7.   SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres organu, tj. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.   ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności w oparciu o profilowanie.

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

 

 

 

W przypadku, gdy są Państwo zainteresowani otrzymywaniem newslettera Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM prosimy o wysłanie wiadomości e-mail o treści „Zamawiam newsletter” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, tel/fax: 94-37-292-63, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji -  newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,

4) Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z uprawnień tych może Pani/Pan skorzystać, gdy:

· w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/Pan, że Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

· w odniesieniu do żądania usunięcia danych: jeśli Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

· w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że Pani/Pana dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte; Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pana sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

· w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ponadto ma Pani/Pan prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzane są i w jakim zakresie Pani/Pana dane osobowe oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do nich.

5) ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7) Pani/Pana dane osobowe udostępniamy innym jednostkom w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 

[This line is replaced by a file repository when the article is viewed]

 

 

2019-04-04  Dwa konkursy LGD - szczecinek.com

2017-08-08  Wsparcie PROW: Lokalne działania i młodzi dziennikarze  - wzp.pl

2017-07-11  Świetlica wiejska w Godzimierzu zyska nowy wygląd - gminaszczecinek.pl

2017-07-11  Świetlica wiejska w Godzimierzu zyska nowy wygląd - szczecinek.com

2017-06-19  Nowe siłownie i place zabaw na terenie Gminy Borne Sulinowo - bornesulinowo.pl

2017-05-15  Podpisali pierwsze umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW - iszczecinek.pl

2017-03-07  LGD POJEZIERZE RAZEM - powiat.szczecinek.pl

2016-09-19  Pyszny, jak pasztecik z Gwdy - temat.net.pl

2016-09-19  Paszteciki Gwdowskie – nowy Produkt Tradycyjny z powiatu szczecineckiego - gawex.pl

2016-09-19  Paszteciki Gwdowskie na liście Produktów Tradycyjnych - iszczecinek.pl

2016-08-31  Gminna sesja - tvzachod.com.pl

2016-08-24  Aktualności TV Zachód - Pojezierze Razem zaprasza na spotkania - tvzachod.com.pl

2016-08-23  Obrady Zarządu LGD POJEZIERZE RAZEM - powiat.szczecinek.pl

2016-08-18  LGD Pojezierze Razem zaprasza na cykl spotkań - iszczecinek.pl

2016-08-09  LGD „POJEZIERZE RAZEM” zaprasza - powiat.szczecinek.pl

2016-08-05  LGD „Pojezierze Razem” informuje - powiat.szczecinek.pl

2016-08-03  Wnioski i umowy w ramach PROW na lata 2014-2020 !!! - bialybor.com.pl

2016-07-07  Ponad milion złotych trafi do Lokalnej Grupy Działania ''Pojezierze Razem'' - gawex.pl

2016-07-06  „Pojezierze Razem” z umową wartą ponad milion złotych - wzp.pl

2016-06-24  Rozwój potencjału LGD - powiat.szczecinek.pl

2016-06-22  Absolutorium dla Lokalnej Grupy Działania - powiat.szczecinek.pl

2016-06-22  „POJEZIERZE RAZEM” uczestniczyła w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich MIKRODOTACJE – MAŁE INICJATYWY LOKALNE - bialybor.com.pl

2016-06-14  LGD Pojezierze Razem - bialybor.com.pl

2016-06-10  Środki z LGD POJEZIERZE RAZEM - powiat.szczecinek.pl

2016-05-25  Środki dla LGD „Pojezierze Razem” przyznane - powiat.szczecinek.pl

2016-05-25  1,2 mln euro dla LGD „Pojezierze Razem” - miastozwizja.pl

2016-05-25  1,2 mln euro dla Lokalnej Grupy Działania ''Pojezierze Razem''v - gawex.pl

2016-05-25  LGD POJEZIERZE RAZEM z umową ramową - bialybor.com.pl

2016-05-25  Umowa uroczyście odebrana - powiat.szczecinek.pl

2016-05-18  Fundusze dla Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Razem” przyznane - powiat.szczecinek.pl

2016-05-18   Lokalna Grupa Działania ''Pojezierze Razem'' podpisała umowę - gawex.pl

2016-05-18   Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Razem” podpisała umowę - iszczecinek.pl

2016-05-16  Pieniądze na lokalne działanie - ekoszalin.pl

2015-04-14  Zmiany w Lokalnych Grupach Działania - gawex.pl

 

 

 

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego lgr.szczecinek.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego lgr.szczecinek.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

- utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

- dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego lgr.szczecinek.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

- "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

- pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

- "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

- "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym lgd.szczecinek.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego lgd.szczecinek.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

POJEZIERZE RAZEM

78-400 Szczecinek, ul. Warcisława IV 16, pok. 101

tel.fax 94-37-292-63

KRS 0000563877  NIP 6731899308  REGON 361845060

 

Numer konta LGD POJEZIERZE RAZEM:

35 8566 1042 0501 2776 5004 0001
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie 
Oddział w Szczecinku

 

Dariusz Siubdzia - Dyrektor Biura LGD
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 0-94-37-292-63 lub 0-785-171-007 lub 0-506-161-596

Monika Symonowicz - Specjalista administracyjny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 0-94-37-292-63

Dorota Giedrys - Koordynator merytoryczny ds. LSR
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 0-94-37-292-63

Daria Pokutycka  - Asystent ds. organizacyjnych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 0-94-37-292-63

Godziny przyjęć: 

- poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 700 do 1500
- czwartek od 700 do 1600

(Gminy objęte Lokalną Strategią Rozwoju - LSR: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca i Szczecinek)