Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru objętego swoim działaniem, jak również podmiotów tworzących tzw. partnerstwo trójsektorowe czyli przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego oraz sektora jednostek finansów publicznych na konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia zmian w realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zgodnie z ust. 2 załącznika nr 1 do LSR wszystkie działania w ramach aktualizacji LSR poprzedzone są konsultacjami społecznymi z mieszkańcami obszaru, dzięki czemu wypracowane podczas konsultacji wnioski pozwolą na wprowadzenie skutecznych i służących rozwojowi lokalnemu zmian.

Aktualizacja LSR dotyczyć będzie przesunięć budżetowych LSR w ramach poddziałania 19.2 oraz zapisów odnośnie realizowanych wskaźników. Zmiana wymagana jest z uwagi na planowane nabory wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”. Proponowane zmiany pozwolą na racjonalne wykorzystanie środków.

Konsultacje przeprowadzą pracownicy biura LGD POJEZIERZE RAZEM. Odbędą się one w siedzibie LGD (ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek, pok. 101) w okresie od 02 stycznia do 13 stycznia 2023r. w godzinach pracy biura tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7:00 do 15:00, czwartek od 8:00 do 16:00.

Każda uwaga, każda wskazówka jest cenna i niezbędna dla wypracowania prawidłowego procesu wdrażania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach. Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia spotkania.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM