Na podstawie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia; Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godzinie 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku, sala konferencyjna nr 402. W przypadku braku wymaganej frekwencji w pierwszym terminie ustala się II termin na godzinę 13:15 tego samego dnia.

Uchwały podjęte w tym terminie będą wiążące dla Stowarzyszenia. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM przewidziany na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz materiały pomocnicze są w trakcie opracowywania i zostaną Państwu przesłane w najbliższym czasie.

Członek Stowarzyszenia może być reprezentowany na Walnym Zebraniu przez pełnomocnika, przy czym jeden pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż dwóch członków Stowarzyszenia, chyba że reprezentuje członków Stowarzyszenia pozostających w jednym gospodarstwie domowym (dopuszcza się możliwość posiadania większej liczby pełnomocnictw).

Porządek obrad zostanie podany w późniejszym terminie.