We wtorek, 30 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM. Było to zebranie poświęcone przede wszystkim podsumowaniu działań Stowarzyszenia w 2019 roku. Zebrani zapoznani zostali ze sprawozdaniami z działalności Stowarzyszenia, Zarządu, Rady oraz sprawozdaniem finansowym.

Najważniejszym punktem było przedstawienie przez Komisję Rewizyjną swojego protokołu oraz wystosowanie do Walnego Zgromadzenia Członków wniosku o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM absolutoriom za rok 2019.

Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Oprócz podsumowania dotychczasowych działań Prezes Paweł Mikołajewski omówił również bieżącą sytuację Stowarzyszenia, oraz kierunki działania w roku bieżącym jak i kolejnych.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM