LGD POJEZIERZE RAZEM niniejszym uprzejmie informuje, że podpisane zostały kolejne umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020. Podpisane umowy dotyczyły wniosków pozytywnie rozpatrzonych przez Radę LGD dla konkursów nr 1/2019 i 2/2019, w ramach zakresu tematycznego operacji pt.: „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.”

W dniu 6 listopada 2019 roku w Szczecinie doszło do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez Pana Olgierda Kustosza – Wicemarszałka oraz Pana Stanisława Wziątka – Członka Zarządu. Beneficjentem tej umowy zaś było Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, w imieniu którego wystąpiła Pani Paulina Undrych – Matkowska – Dyrektor CKiR. Celem projektu „Podróże kulinarne, czyli integracja lokalnej społeczności poprzez organizację imprez tematycznych o charakterze edukacyjnym i integracyjnym” jest zwiększenie dostępu osób zamieszkujących małe miejscowości do edukacji artystycznej, kulturalnej oraz integracja różnych grup społecznych, mniejszości narodowych poprzez działania przedstawiające ich kulturę, zwyczaje i tradycje. Operacje odbędzie się w dwóch wydaniach – poprzez „Romski Kwiat Paproci”, który odbędzie się 27 czerwca 2020 roku w Bornem Sulinowie, przedstawiający przyjezdnym elementy kultury romskiej – muzyki, strojów, sztuki kulinarnej, historii oraz poprzez „Country Party w Piławie” w dniu 12 września 2020 roku mającego na celu prezentację szerokiej publiczności elementów kultury amerykańskiej związanej z muzyką country w połączeniu z kulturą charakterystyczną dla polskiego środowiska wiejskiego. Wnioskowana kwota pomocy z umowy wynosi: 38 461,00 zł.

Z kolei, w dniu 12 listopada 2019 roku zawarto kolejne dwie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Beneficjentem było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku. Przy podpisywaniu pierwszej z umów Urząd Marszałkowski reprezentowali: Pan Tomasz Sobieraj – Wicemarszałek oraz Pan Olgierd Kustosz – Wicemarszałek. Projekt pt.: „Bezpieczny Powiat Szczecinecki” ma na celu realizację działań integracyjnych, aktywizujących i edukacyjnych dla lokalnej społeczności poprzez odbycie szkolenia – Kursu Kwalifikacyjnej Pierwszej Pomocy w terminie od 02.2019 do 09.2020. Szkolenie umożliwi pozyskanie umiejętności, wiedzy, a także uprawnień na podstawie wydanych zaświadczeń po odbytym Egzaminie Państwowym i uzyskaniem tytułu Ratownika oraz przeprowadzenia prezentacji nabytych umiejętności i wiedzy kursantów w trakcie Pokazu Pierwszej Pomocy dla mieszkańców z terenu powiatu szczecineckiego przy pomocy zakupionego sprzętu szkoleniowego. Wnioskowana kwota pomocy z umowy wynosi: 124 060,00 zł.

Przy podpisywaniu drugiej z umów Urząd Marszałkowski reprezentowali : Pan Olgierd Geblewicz – Marszałek oraz Pan Tomasz Sobieraj – Wicemarszałek. Operacja pn.: „W zgodzie z tradycją i przyrodą – Powiat Szczecinecki na eko!” ma na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców i ludności obszaru LGD POJEZIERZE RAZEM poprzez podniesienie wiedzy w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zmian klimatycznych, z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Zadanie zwiększy świadomość lokalnej społeczności odnośnie zdrowego stylu życia i zasad odżywiania się przy zastosowaniu lokalnych ekologicznych produktów tradycyjnych. Operacja zostanie zrealizowana do końca października 2020 roku. Wnioskowana kwota pomocy z umowy wynosi: 86 567,00 zł.

Stronę Beneficjenta w obu podpisanych umowach reprezentowali: Pan Ryszard Jasionas – Sekretarz Stowarzyszenia oraz Pan Andrzej Urban – Skarbnik Stowarzyszenia LGR.

Zarząd LGD POJEZIERZE RAZEM serdecznie gratuluje Beneficjentom i życzy powodzenia w realizacji wspartych projektów oraz dalszych sukcesów!