Termin składania wniosków: 28.02.2022r. - 17.03.2022r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, zwaną dalej „LSR”, przez: podejmowanie działalności gospodarczej.

 
Nazwa pliku Rozmiar
Akty prawne
00. Ogloszenie podejmowanie konkurs 2-2022.doc 229 KB
01. Wniosek_o_przyznanie_pomocy_192_premia_4z (1).xlsx 181 KB
01. WoPP_19_2_P_4z.pdf 674 KB
02. Instrukcja wypelniania IW_WoPP_192_P_4z_15112021.pdf 1.07 MB
3.1 Biznesplan -tabele finansowe BP_19_2_P_4z_TabFinans.xlsx 27.5 KB
3.2 Informacje pomocnicze BP_19_2_P_4z_InformPomocn.pdf 726 KB
03. Biznesplan BP_19_2_P_4z.docx 125 KB
03. Biznesplan BP_19_2_P_4z.pdf 510 KB
04. Umowa o przyznaniu pomocy_19_2_P_5z_20201221.pdf 912 KB
04. zal 1 Umowa_19_2_P_5z_Zal_1_BP_20201221.pdf 860 KB
04. zal 2 Umowa_19_2_P_5z_Zal_2_WykazDzialek_20201221.pdf 247 KB
04. zal 3 Umowa_19_2_P_5z_Zal_3_IMBP_IPRO_20201221.pdf 432 KB
04. zal 4 Umowa_19_2_P_5z_Zal_4_OswOwyrZgody.pdf 546 KB
04. zal 5 Umowa_19_2_P_5z_Zal_5_OswMalz.pdf 541 KB
04. zal 6 Umowa_19_2_P_5z_Zal_6_RODO.pdf 525 KB
05 Wniosek o platnosc WoP_19_2_P_4z_20190530.pdf 474 KB
05 Wniosek o platnosc WoP_19_2_P_4z_20190530.xlsx 117 KB
05.1 Zalacznik_nr_2_Wykaz_faktur_lub_dokumentow_o_rownowaznej_wartosci_dowodowej.xlsx 41.7 KB
05.2 Zalacznik_nr_3_Sprawozdanie_z_realizacji_Biznesplanu.xlsx 26.3 KB
05.3 Informacja_pomocnicza_do_Sprawozdania_z_Biznesplanu.pdf 410 KB
06. Instrukcja wypelniania WoP IW_WoP_19_2_P_4z_20190530.pdf 1.21 MB
06. zal 2 WoP_19_2_P_4z_Zal_2_WF_20190530.xlsx 41.8 KB
06. zal 3 WoP_19_2_I_P_Zal_3_SRBP_20190605.xlsx 26.4 KB
07. Karta oceny operacji wedlug lokalnych kryteriow wyboru.doc 309 KB
08. Karta opisu operacji.doc 335 KB
09.1 Karta zgodnosci z PROW Zalacznik nr 2 do Wytycznych 7_1_2020.xls 82.5 KB
09. Karta zgodnosci operacji z LSR.doc 292 KB
10. Wzor protestu.doc 290 KB
11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xlsx 79.0 KB
12. IDENTYFIKATORY GMIN.doc 26.5 KB
13. Ogloszenie o naborze - warunki wyboru operacji.doc 287 KB
14. Formularz oswiadczen i zgod w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych (2).docx 42.4 KB
15. Podanie o wycofanie wniosku.doc 36.0 KB
16. Ewidencja wplywu wnioskow.pdf 2.41 MB
17. Lista operacji zgodnych z LSR.pdf 2.44 MB
18. Lista rankingowa operacji.pdf 3.04 MB
19. Protokol.pdf 36.2 MB
20. Korekta protokolu.pdf 4.14 MB