Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Łączna pula w Konkursie przeznaczona na granty w 2024 roku wynosi: 55 000 zł, przy czym pula środków na wsparcie projektów, które będą miały być realizowane w miejscowości Szczecinek może wynieść max. 5 000 zł. Do tej puli nie są wliczane projekty składane przez organizacje z miejscowości Szczecinek, a realizowane w społecznościach wiejskich.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

1) mają siedzibę w gminach: gmina miejsko-wiejska Barwice, gmina miejsko-wiejska Borne Sulinowo, gmina wiejska Grzmiąca, gmina miejska Szczecinek, gmina wiejska Szczecinek,

2) oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

ODL ma prawo rekomendować Lokalnej Komisji Grantowej nie przyznawanie Dotacji dla Grantobiorcy, który składa Wniosek do Programu po raz czwarty, rok po roku. Jest to podyktowane chęcią rozwoju lokalnych organizacji. Rekomendujemy takim organizacjom aplikowanie do innych programów dotacyjnych. Dobrym źródłem poszukiwania informacji o innych dotacjach na działania społeczne są strony http://www.witrynawiejska.org.pl lub http://fundusze.ngo.pl

Wnioski o dotację w ramach Konkursu mogą składać:

1) Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne i stowarzyszeń związanych z partiami politycznymi, stowarzyszeń i fundacji założonych przez samorządy lokalne.

2) Zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe.

3) Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.

4) Grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostka samorządu terytorialnego[1], Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Rybacka, Lokalna Organizacja Turystyczna. Instytucje publiczne mogą ubiegać się o Dotację finansowaną jedynie ze środków niepublicznych (patrz punkt Współfinansowanie Konkursu). Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.

2. W wyjątkowych sytuacjach Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.

W pierwszej kolejności zachęcamy takie grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją i złożenie Wniosku do Konkursu w trybie opisanym w paragrafie 5, ustęp 1, punkt 4) Regulaminu naboru.

Wnioski należy składać do dnia 20 maja 2024 roku, wyłącznie poprzez generator on-line dostępny na stronie https://generatorspoleczny.pl

WAŻNE Jeżeli dane pytanie nie odnosi się do zaplanowanych działań, wnioskodawca może wpisać „Nie dotyczy”. ODL ma prawo skierować wniosek do poprawy, celem uzupełnienia przez wnioskodawcę, jeśli odpowiedź jest niewystarczająca.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!